Đang xử lý...
 
JSP Page

TCT thông báo tạm dừng kê khai thuế trên hệ thống iHTKK để nâng cấp hệ thống.

Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN


TCT đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dung iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTTNCN phiên bản 3.2.0 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế TNDN, TNCN, Nhà thầu nước ngoài, Tài  nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. Đồng thời , Tổng cục thuế cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 tại các phiên bản ứng dụng nêu trên.

           Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng các chức năng Khai thuế qua mạng trên hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn trong khoảng thời gian từ 16h đến 19h ngày 05/01/2015 để tiến hành nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0.


TCT